Tin vắn

Cam kết của TECH team

Để cam kết dịch vụ chất lượng 5 sao. Nhóm Tech support, đứng đầu là CTO Nguyễn Hải Đăng đã ra một cam kết ở mức “Không thể tin nổi”. Đó là các cam kết sát sàn sạt về mặt thời gian và tốc độ xử lý và hiển thị của 2 trang MasOffer và […]