EWAY tổ chức buổi học số 3 về Integrity

16/06/2017

Lớp học do anh Phạm Hoàng Hưng – CEO của công ty trực tiếp giảng dạy dành riêng cho các bạn thuộc AdFlex. Đây là lần thứ 3 mô hình Integrity được lựa chọn để giới thiệu trong tổ chức. Trước đó, BOD, Marketing cũng có những bước chuẩn bị và tổ chức đầu tiên. Vào tuần sau, MasOffer, Nhân sự và các bộ phận khác đang có kế hoạch nhằm đẩy mạnh và lan tỏa mô hình này khắp EWAY.

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: trunglm